81 881 03 27
wianuszki@wp.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu    Dolnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym .

Data publikacji strony internetowej: 2017-04. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nie tekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,
 • Przybliżając tekst za pomocą wbudowanych rozwiązań aplikacji klienckiej (user agent), tekst jest wyświetlany w jednej kolumnie, jednak nie wszystkie treści są widoczne,
 • Nieprawidłowe użycie nagłówków,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów,
 • Strona nie udostępniają funkcjonalności w postaci weryfikacji poprawności wprowadzanych danych w polach formularzy lub nie informuje użytkownika o niepoprawnie wypełnionym polu formularza,
 • Brak mechanizmów sugerujących korektę znanego błędu wejściowego.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-07. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Dziwiszek, zsz-kazimierz@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81-881 05 58 wew. 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Dwa wejścia, brak kontroli, parter, brak podjazdu dla wózków.
 2. Brak wind w budynkach, schody wraz ze spocznikami, korytarze spełniają normy szerokości.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych: brak udogodnień.
 4. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach – nie jest uregulowane.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć. – brak

 Aplikacje mobilne.
Brak aplikacji mobilnych.